eKomplex - spotřebitelský systém konsolidace služeb

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky zprostředkovatele upravují pravidla využívání služeb spotřebitelského systému konsolidace služeb eKomplex (dále jen „Služba“) . Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy číslo ....................................... o zprostředkování poptávek, uzavřené mezi zprostředkovatelem AAAA a zhotovitelem BBBB (dále jen „smlouva“).

 

Specifikace služby a smluvních rolí zúčastněných stran

 

1.      Obsahem služby je činnost zprostředkovatele směřující k tomu, aby měl zhotovitel příležitost uzavřít s třetími osobami (zákazníky) smlouvu o dílo či kupní smlouvu na výrobky či služby, které jsou předmětem podnikání zhotovitele. Použití služby pro jiné účely je možné pouze po dohodě  a předchozím písemném souhlasu zprostředkovatele.

2.      Zhotovitel se stává podpisem smlouvy uživatelem - členem (dále jen „člen“) spotřebitelského systému konsolidace služeb eKomplex (dále jen „systém eKomplex“). Systém eKomplex je obchodním projektem zprostředkovatele. Zprostředkovatel  je provozovatelem webových stránek a jiných marketingových prostředků, jimiž nabízí potenciálním zákazníkům výrobky a služby neomezeného počtu zhotovitelů. Příbuzné služby několika zhotovitelů jsou konsolidovány do jediné webové prezentace a jsou zprostředkovatelem nabízeny jako jediné ucelené  portfolio nabízených výrobků a služeb.

3.      Z členství v systému eKomplex vyplývají zhotoviteli obchodní výhody. Zprostředkovatel pro jednotlivé zhotovitele, členy systému eKomplex, svými marketingovými prostředky zajišťuje poptávky po službách a produktech, ty postupuje jednotlivých zhotovitelům a z postoupených poptávek mu náleží provize za každou postoupenou poptávku ve výši, uvedené ve zprostředkovatelské smlouvě jako cena jednotkové poptávky.

4.      Zprostředkované poptávky postupuje zprostředkovatel k dispozici zhotoviteli, který následně vstupuje do samostatného obchodního jednání a případně obchodního vztahu se zákazníkem, resp. objednatelem. Zhotovitel zhotovuje předmět zakázky svým jménem na vlastní účet a odpovědnost. Zprostředkovatel se žádným způsobem neúčastní smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. Na tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednatele upozornit formou doložky v oběma stranami podepsané smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Vzor doložky tvoří nedílnou součást smlouvy o zprostředkování zakázek. 

5.      Při realizaci poptávek postoupených zprostředkovatelem zhotoviteli existuje mezi zprostředkovatelem a zhotovitelem toliko smluvní vztah založený smlouvou o zprostředkování poptávek. Samostatný a na prvním smluvním vztahu nezávislý smluvní  vztah pak vzniká mezi zhotovitelem a objednatelem a to na základě smlouvy o dílo či kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí zboží nebo služby. 

 

Prezentace služeb a produktů zhotovitelů zprostředkovatelem

 

6.      Zhotovitel souhlasí s tím, aby jím poskytované výrobky a služby byly marketingovými prostředky zprostředkovatele nabízeny bez uvedení obchodní firmy zhotovitele. Zprostředkovatel může dle svého uvážení uvést v kontaktech na svém webu adresu zhotovitele, tj. ulici, č.p. a město, bez označení obchodního jména, jako informaci zákazníkům o umístění a fyzické existenci zhotovitele.

 

7.      Zprostředkovatel bude uvádět ve svých reklamních a marketingových materiálech jen takové informace (texty, fotografie, nákresy, loga apod.), které nebudou přímo propagovat žádného konkrétního zhotovitele tím, že by z nich bylo zřejmé, kterého zhotovitele se reklamní a marketingové materiály týkají a umožňovaly jeho identifikaci zákazníkem.

 

8.      Poskytl-li zhotovitel v uzavřené zprostředkovatelské smlouvě souhlas se zveřejněním referenčních informací na jeho předchozí zakázky, pak platí toto ujednání : Zhotovitel dává zprostředkovateli svolení k užití referencí zhotovitele o všech nebo některých v minulosti zhotovitelem realizovaných zakázkách v reklamních a marketingových materiálech zprostředkovatele a souhlasí aby zprostředkovatel tyto zakázky prezentoval ve svých reklamních a marketingových materiálech jako zakázky realizované „Společnostmi sdruženými ve spotřebitelském systému eKomplex“ bez uvedení jména konkrétního zhotovitele. Finální podoba dodaných referencí bude zveřejněna na webu zprostředkovatele až po její autorizaci zhotovitelem a bude zde vystavena jen dokud zhotovitel nepožádá písemnou formou zprostředkovatele o zneviditelnění reference.

 

9.      Poskytl-li zhotovitel v uzavřené zprostředkovatelské smlouvě souhlas s rozšířením nabídky prezentovaných služeb o další služby poskytované tímto zhotovitelem,  pak platí toto ujednání : Zhotovitel dává svolení zprostředkovateli ke zveřejnění marketingových materiálů a informací o speciálních poskytovaných službách ve stejném rozsahu, jako  je prezentuje ve svých marketingových materiálech. V reklamních a marketingových materiálech zprostředkovatele mohou být prezentována a popsána technická řešení či technologické postupy používané zhotovitelem ke zhotovování zakázek. Tímto zveřejněním, není dotčeno právo zhotovitele na vlastnictví jeho know-how. Zprostředkovatel má právo informace o nabízených službách ve svých marketingových materiálech doplňovat, pozměňovat, prezentovat jinými slovy a jiným způsobem, než je ve svých marketingových materiálech prezentuje zhotovitel, s cílem co nejvyššího marketingového účinku prezentací. Finální podoba speciální nabídky bude zveřejněna na webu zprostředkovatele až po její autorizaci zhotovitelem a bude zde vystavena jen dokud zhotovitel nepožádá písemnou formou zprostředkovatele o zneviditelnění nabídky.

 

10.  Veškeré marketingové prostředky a postupy, které používá zprostředkovatel pro získávání poptávek, jsou majetkem zprostředkovatele. Na základě členství v systému eKomplex nevzniká zhotoviteli jakýkoliv vlastnický či jiný nárok k těmto prostředkům a postupům.

11. Článek zrušen. 

 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že zprostředkovatel nabízí prostřednictvím spotřebitelského systému eKomplex i výrobky a služby jiných zhotovitelů, které jsou  totožné s výrobky a službami specifikovanými  v portfoliu zprostředkovávaných služeb zhotovitele. Pro každý výrobek a službu  má zprostředkovatel z důvodu diverzifikace rizik a dostatečného pokrytí trhu uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvy i s jinými zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn požadovat po zprostředkovateli, aby poptávky po určitém druhu výrobků nebo služeb předával výhradně jemu. 

 

13.  Poptávky zákazníků jsou odesílané elektronickou formou pro každý region jen jedinému zhotoviteli, který má pro daný region a službu statut výhradního dodavatele služeb. Poptávku obdrží ten zhotovitel, jehož region si zákazník sám zvolil pro odeslání poptávky (pro jeden region existuje jediný adresář poptávky). Výjimka je uvedena v bodě 14.

 

14.  Zprostředkovatel může rozdělit poptávky přijaté od zákazníků na více vláken a každé vlákno přidělit jinému zhotoviteli, pokud bude dodržena zásada, že jednu poptávku zároveň neobdrží více smluvních zhotovitelů. Toto opatření použije zejména v případech, kdy počet poptávek pro jeden region překračuje výrobní kapacitu jednoho zhotovitele anebo když potřebuje systém poptávek prezentovat jiným potenciálním partnerům. Rozdělení došlých poptávek na více proudů bude pak řešeno zásadně náhodným strojním výběrem bez účasti člověka, aby bylo zamezeno výběru lukrativních poptávek.

 

15.  Telefonicky získané poptávky postupuje zprostředkovatel smluvním zhotovitelům podle regionů, kterých se poptávky týkají. Sporné poptávky týkající se hranic nebo překrývajících se regionů přiděluje zprostředkovatel podle klíče, který je jeho duševním vlastnictvím a tvoří obchodní tajemství zprostředkovatele. 

 

 

Provize za dodané poptávky

 

16.  Zhotovitel platí provize zprostředkovateli dopředu formou kreditu v minimální výši 3.000 Kč, které uhradí předem na účet zprostředkovatele pod přiděleným variabilním symbolem. Z kreditu uloženého na bankovním účtu zprostředkovatele se pak odečítají provize za každou dodanou poptávku. Zhotovitel zajistí, aby zůstatek kreditu neklesl pod 1000 Kč a včas jeho výši doplňuje.

 

17.  Zprostředkovatel zřídí zhotoviteli uživatelský účet na webu www.ekomplex.info  na neveřejné URL adrese, kterou sdělí zhotoviteli. Zde má zhotovitel možnost sledovat čerpání kreditu na svém kreditním účtu a nahlížet do statistik o poptávkách.

 

18.  Zhotovitel se zavazuje z každé poptávky, kterou získal prostřednictvím prostřednictvím spotřebitelského systému eKomplex, zaplatit zprostředkovateli provizi ve výši ceny jednotkové poptávky uvedené ve zprostředkovatelské smlouvě . Provize bude zaplacena  upsáním ve smlouvě stanovené částky za jednotkovou poptávku z kreditu na kreditním účtu ve prospěch zprostředkovatele.

 

19.  Zprostředkovatel zašle zhotoviteli elektronickou formou fakturu za provizi z poptávek za  každou jednotlivou platbu uskutečněnou zhotovitelem na kreditní účet zprostředkovatele.

 

20.  Nárok na připsání provize z poptávky vzniká zprostředkovateli dnem předání poptávky zákazníka zhotoviteli. Výše provize za dodanou jednotkovou poptávku je paušální částkou, navrženou před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy zhotovitelem, schválenou zprostředkovatelem a uvedenou ve zprostředkovatelské smlouvě a je neměnná po celou dobu platnosti zprostředkovatelské smlouvy.  Nevyčerpané peněžní prostředky na kreditním účtu vrátí po ukončení platnosti smlouvy zprostředkovatel na účet zhotovitele.

 

 

 

Prověřování kvality zhotovitelů

 

21.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo ověřovat si u zákazníka resp. objednatele jakékoli informace o zprostředkované poptávce předané zprostředkovatelem dotazovat se na průběh jednání zákazníka se zhotovitelem a spokojenost zákazníka s vystupováním zhotovitele. Cílem je získání zpětné vazby od zákazníka za účelem hodnocení a následného výběru kvalitních dodavatelů služeb v portfoliu zprostředkovatele.

22.  Zhotovitel nesmí smluvně ani jinak omezit zákazníka či objednatele v možnosti sdělovat informace o zakázce zprostředkovateli. Je-li součástí kupní smlouvy či smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem doložka o mlčenlivosti, pak tato nemůže být aplikována na zprostředkovatele a zprostředkovatel musí být ve smlouvě či v jejím dodatku z účinnosti této doložky vyňat a označen jako osoba, které mohou obě smluvní strany podávat jakékoliv informace o obsahu smluvního vztahu.

23.  Zhotovitel bere na vědomí, že v pravidelných intervalech, které jsou určeny vnitřním předpisem zprostředkovatele, bude zprostředkovatel vyhodnocovat kvalitu jednotlivých zhotovitelů a se zhotoviteli s nízkou vykázanou kvalitou práce v každé oboru služeb nebude již v dalším období uzavřena smlouva nová . Tímto způsobem zprostředkovatel udržuje stabilně vysokou kvalitativní úroveň portfolia zhotovitelů a tím i nabízených služeb, které si zákazníci spojují s jeho obchodní značkou.

24.  Zprostředkovatel má právo okamitě odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy, zejména když :

a.       Zhotovitel vyčerpal kredit na svém kreditním účtu a po dobu 7 dní jej nedoplnil na nejméně 3.000 Kč, anebo se opakovaně dopouští krátkodobých přečerpání kreditu bez jeho pravidelného navyšování.

b.      Reference zákazníků na způsob jednání zhotovitele, termíny a kvalitu jím poskytovaných služeb, na způsob vyřizování poptávek, svědčí o nadprůměrné nespokojenosti zákazníků s dodavatelem a kazíé tak dobrou pověst webů zprostředkovatele

c.       Zhotovitel jiným závažným způsobem porušil nebo opakovaně méně závažným způsobem porušuje smlouvu se zprostředkovatelem

25. Zhotovitel má právo kdykoli vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíce bez udání důvodu. 

 

Omezení zodpovědnosti zprostředkovatele za jednání zhotovitele

 

25.  Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží či služby dodané zhotovitelem objednateli, neúčastní se případných reklamačních řízení, žádným způsobem se nepodílí na případných sankcích pro zhotovitele či objednatele vyplývajících ze smluv uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem.

 

26.  Zhotovitel nesmí žádným způsobem uvést objednatele v omyl a umožnit mu, aby  považoval zprostředkovatele za zhotovitele, nebo za osobu totožnou se zhotovitelem nebo považoval zprostředkovatele za účastníka jakéhokoli smluvního vztahu, jehož účastníkem je objednatel.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.září 2009.
print

Doporučujeme

 Máte v plánu obnovit vzhled Vaší podlahy ? Renovace podlah, pokládky podlah a další podlahářské práce související s obnovou Vaší podlahy provádí naše podlahářství, jejichž zastoupení naleznete ve všech regionech České a Slovenské republiky. Naši podlaháři zanechají ve Vaší domácnosti či firmě podlahu, za kterou se nebudete stydět před známými či Vašimi zákazníky. Vybrat si můžete plovoucí podlahy, linoleum, přírodní linoleum marmoleum, dřevěné podlahy nebo laminátové podlahy. Při výběru nové podlahy Vám pomůže náš katalog podlah. Zároveň nabízíme malířské a natěračské služby. Naši natěrači a malíři pokojů kvalitně vymalují interiér kdekoli v ČR a SR, případně namontují sádrokartonové příčky. Sádrokarton je kvalitní materiál, kterým lze vystavět nový interiér prakticky přes noc. Naši malíři a natěrači nakonec provedou kvalitní nátěry a vymalování hotového interiéru.

|